Diferència de pluviositat entre els períodes 2000-2021 i 1950-1999

Les gràfiques mostren les mitjanes de precipitació mensual pels períodes 2000-2021 i 1950-1999, i les diferències entres ambdós períodes, registrades a les estacions meteorològiques de Manresa, Balsareny i Artés, a la comarca de Bages, i de Moià, a la comarca del Moianès.

Dins de la gran variabilitat interanual de les precipitacions, les mitjanes obtingudes en base a un temps ja suficientment llarg confirmen un descens lleu de la pluviositat entre la segona meitat del segle XX i els anys 2000-2021 transcorreguts del present segle XXI. Els mesos que més pluviositat mitjana han perdut són els de Maig, Agost, Setembre i Desembre; per tant, el descens és més marcat a la segona meitat de l’any. Malgrat que el descens de les mitjanes de precipitació és petit, cal tenir en compte que aquesta menor pluviositat es combina amb una gran irregularitat i amb un increment inapel·lable de les temperatures. L’impacte negatiu a la vegetació i als conreus, i al cabal de fonts, rius i rieres, és bastant més intens d’allò que podria fer suposar el petit descens de les dades mitjanes de pluviositat. Per mantenir condicions d’humitat al sòl similars, un augment de la temperatura d’1ºC hauria d’anar compensat per un augment de la precipitació de 30 mm per any, com a mínim.

La taula resumeix els valors anuals mitjans de pluviositat obtinguts pels dos períodes i la seva diferència a les 4 estacions meteorològiques.

Localitat2000-20211950-1999Diferència
Manresa522,0555,3– 33,3
Balsareny575,4599,9– 24,5
Artés533,2573,1– 39,9
Moià620,8679,8– 59,0
Pluviositat mitjana anual (mm)

[Dades del Servei Meteorològic de Catalunya, gràfiques Jordi Badia]