Calcària originada en una barrera de corall a Calders

Calders està situat damunt d’un estrat potent de roca calcària, originada per una barrera d’esculls de corall al periode Priabonià Inferior (Eocè, 35 milions d’anys). Estratigràficament, el conjunt correspon al membre Tossa de calcàries, el més alt de la formació geològica Santa Maria de roques sedimentàries marines, en contacte ja per sota o bé amb la formació Cardona d’evaporites o bé amb la formació Artés de gresos, margues i altres tipus de roca sedimentària d’origen continental i color rogenc.

Precisament l’àrea de Calders és on les calcàries esculloses de La Tossa estan més ben representades. La vall del riu Calders posa al descobert aquest estrat que, al ser més dur, es manté ressaltat al relleu. L’estrat combina capes de calcària nodulosa amb d’altres de gra més fi. Una altra particularitat és la seva riquesa en fòssils, particularment de coralls.

[fotos Jordi Badia]