No a la requalificació del camp de Lledoners cap a industrial, no més terrenys industrials al Pla de Bages quan sobra l’oferta, sí a la preservació del paisatge

Al Pla de Bages hi ha moltes parcel·les i polígons quasi sencers de sòl industrial urbanitzat amb carrers, voreres, enllumenat i serveis, però buits i desangelats, sense empreses ni activitats. Els polígons industrials erms més extensos són al terme de Sant Fruitós de Bages, i hi ha també parcel·les buides al polígon del Pla dels Vinyats, a Sant Joan de Vilatorrada. Malgrat aquesta evidència, es planteja el desenvolupament com a nova zona industrial dels terrenys coneguts com a camp de Lledoners, de 21,6 Ha, situats entre el polígon del Pla dels Vinyats i la presó de Lledoners, al municipi de Sant Joan de Vilatorrada.

La parcel·la coneguda com camp de Mas Mollet, de 24,4 Ha, adjacent al Pla dels Vinyats, manté el seu ús agrícola, però consta com a urbanitzable per usos industrials, pendent de la tramitació d’un Pla Parcial, al POUM de Sant Joan de Vilatorrada. En canvi, el camp de Lledoners està qualificat pel POUM de no urbanitzable. En ambdues parcel·les, l’hipotètic ús industrial seria mitjançant promocions privades.

Sembla com si es plantegés un canvi d’autoritzacions d’usos entre aquests terrenys veïns, un tripijoc de canvi de cromos. Com que el propietari de Mas Mollet no ha mostrat per ara intenció de desenvolupar com a industrial el seu terreny malgrat que el POUM de Sant Joan de Vilatorrada en principi ho permetria, es pretén que la normativa urbanística requalifiqui d’industrials els terrenys del camp de Lledoners perquè el seu propietari, aquest sí, sembla predisposat a promoure’ls com a industrials. Però la normativa urbanística, cap llei o normativa, no es pot fer a mida; sembla mentida haver-ho der recordar tan sovint en qüestions urbanístiques.

El Pla Director d’Urbanisme del Pla de Bages estableix directrius per la preservació del mosaic agrícola i forestal del Pla de Bages. Per això mateix l’entorn de Lledoners i del Mas de Les Torres es defineix al PDU com a no urbanitzable d’ús agrícola. La pretensió de requalificar a industrial el camp de Lledoners és clarament contrària a l’essència i a la disposició del PDU del Pla de Bages.

Fa uns anys, l’emplaçament del centre penitenciari de Lledoners al sector oest del Pla de Bages entre terres agrícoles, alguns retalls de bosc i torrents que funcionen com a connectors de natura va provocar un intens debat urbanístic. Aquest debat es va resoldre amb l’acord d’instal·lar el centre penitenciari a Lledoners a canvi del compromís de preservar la resta de la plana del nord-est del municipi de Sant Joan de Vilatorrada. La pretesa requalificació de la finca camp de Lledoners trenca l’acord al voltant de la instal·lació de la presó.

Confiem que l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, les autoritats en matèria urbanística, aturin aquesta pretensió que pot respondre a interessos particulars, però no pas als col·lectius.