Miocè

4. Després de la sedimentació dels materials paleògens i fins cap al Miocè mitjà (fa entre 16,4 i 11,2 milions d’anys), la influència del plegament dels Pirineus va originar alguns plecs anticlinals, sovint estrets i en part fallats, separats per amplis i suaus sinclinals.
Mentre es formaven els anticlinals, les evaporites subjacents es van intruir diapíricament en els seus nuclis. A Cardona, la formació salina, que originàriament es trobava a centenars de metres de profunditat, actualment aflora com a conseqüència d’aquest procés.

[dibuix Oriol Oms]