Oligocè

3. Des de fa uns 35 milions d’anys fins ben entrat l’Oligocè(*), el Bages va formar part d’una conca continental amb cursos fluvials que deixaven una important sedimentació terrígena i llacs on es formaven calcàries. La sedimentació terrígena va donar lloc a les roques detrítiques rogenques (bàsicament lutites i sorrenques) que caracteritzen els sectors centroccidental i septentrional de la comarca. Aquests materials recobreixen les evaporites i els sediments marins dipositats abans.
A Montserrat i a Sant Llorenç del Munt va continuar havent-hi sedimentació gravosa.
(*) Es desconeix amb precisió l’edat de les roques més modernes de l’Oligocè del Bages i no hi ha cap testimoni de sedimentació terciària posterior a aquesta època.

[dibuix Oriol Oms]