Terrassa fluvial de grava

Terrassa fluvial composta bàsicament per grava dipositada sobre els estrats de roques sedimentàries eocèniques continentals vermelles, els quals estan lleugerament inclinats, mentre que les graves de la terrassa fluvial formen una capa horitzontal. La foto es va obtenir prop del castell de Balsareny i la grava està situada a uns deu metres per sobre el nivell de la riba actual del Llobregat.

Les graves són sediments detrítics no cimentats, constituïts per fragments de roca de més de 2 mm de diàmetre. Tot i que hi ha excepcions, al Bages aquests fragments acostumen a ser arrodonits i, en aquest cas, s’anomenen còdols i tenen un origen fluvial. Les graves acostumen a estar incloses en una matriu que sol ser sorrenca o llimosa. Es van dipositar durant el quaternari i són, per tant, els materials geològics més recents de la comarca. Les graves abunden als llits actuals dels rius i a les terrasses fluvials, els testimonis dels nivells on, fa algunes desenes o alguns centenars de milers d’anys, corrien les aigües fluvials.

La majoria de terrasses fluvials del Bages han estat explotades com a graveres.

[foto Florenci Vallès]