Rasa drenant per captar salmorra subterrània al Cogulló

Rasa drenant en construcció a la vora nord del runam del Cogulló per la captació de salmorra que circula subterràniament al contacte entre calcàries lacustres i marges argiloses. En una primera fase, aquesta rasa drenant tindrà 280 metres de longitud i una fondària de 8-10 metres. La rasa té un pendent suau i constant per conduir la salmorra a un punt de bombament. Depenent de les dades aportades pels pous piezomètrics i dels resultats d’aquesta primera fase, la rasa drenant es podria ampliar en fases successives en 700 metres més.

Una rasa drenant consisteix en una rasa al terreny, fonda fins una mica per sota d’un nivell totalment impermeable i que talla els nivells per on circula aigua o salmorra. Al fons s’instal·la un tub drenant, és a dir un tub amb forats a tot el semicercle superior que permeten l’entrada d’aigua o, en aquest cas, salmorra. El tub drenant condueix l’aigua o salmorra interceptada del terreny cap a un punt baix on és recollida i bombada a la superfície. La rasa es reomple quasi fins dalt de grava que té una transmissibilitat a l’aigua molt alta, de manera que l’aigua o salmorra que aflora del tall al terreny natural cau, travessa fàcilment la grava i entra al tub drenant que l’evacua. Finalment es posa una coberta superior d’argila impermeable damunt la rasa per prevenir l’entrada d’aigua de pluja. Un cop acabada l’obra, sobre el terreny només es veu la caseta sobre el pou de bombament.

En el cas de la rasa drenant al volt nord del Cogulló, la salmorra recollida es bomba cap a la rasa perimetral de la superfície. El camí de la salmorra des del runam del Cogulló fins al mar continua per la rasa perimetral que la condueix a la presa a la base sud del runam o de Mas les Coves, aquí és bombada de nou fins a la planta minera de la Botjosa on s’acumula i barreja amb altres salmorres mineres, passa a una bassa prèvia, és introduïda al col·lector de salmorres de la conca del Llobregat, a Castellgalí s’hi ajuntarà la salmorra del ramal del Cardener i, si no hi ha avaries, arribarà al Mediterrani després d’uns 60 km de recorregut en tub.

És d’esperar que aquesta nova rasa drenant reduirà significativament les entrades de salmorra a la riera de Soldevila.

[fotos Jordi Badia]