Esquema de la successió

Esquema simplificat de la successió reconstitutiva de comunitats vegetals que, partint d’un camp de conreu abandonat, portaria a l’alzinar com a etapa final (vegetació potencial) al cap d’un mínim de 200 anys sense pertorbacions. La rompuda porta a l’inici del procés des de qualsevol punt, mentre que l’incendi, si no és reiterat, afecta molt més la quantitat de biomassa que no pas la composició específica de la comunitat.

En aquest esquema es representa la sèrie: herbassar – brolla i llistonar amb pi blanc – pineda de pi blanc amb alzinar incipient – alzinar. En indrets amb més humitat edàfica, on la successió reconstitutiva va més ràpid, tindríem la sèrie: herbassar – fenassar amb pins – jonceda amb pins – pineda amb roureda incipient – roureda.

[dibuix Jordi Badia]