Icnites a Cardona

A la muntanya del castell de Cardona, els estrats estan molt inclinats pel diapir. Una petita esllavissada al costat de la carretera va posar al descobert la superfície d’un estrat de roca sorrenca o gres vermell, damunt del qual s’aprecien diverses icnites o petjades fossilitzades. La preservació no és molt bona, però l’alineació regular permet reconèixer-les com a tals. Entre elles s’identifiquen com a mínim les empremtes d’ocells, les més ben guardades, i les d’un mamífer tridàctil molt més pesat, les més abundoses.

L’estrat correspon als terrenys sedimentaris d’origen continental del període Oligocè, fa uns 30 milions d’anys.

[foto Jordi Badia]