Pedra sorrenca o gres

Pedra sorrenca o gres, la imatge 1ª en estrats marins horitzontals tallats en una pedrera abandonada del Mal Balç (Manresa) mostrant la potència, i a la imatge 2ª en un estrat continental inclinat per l’anticlinal de Santa Maria d’Oló mostrant la superfície. A la imatge 3ª, el detall d’una mostra de pedra sorrenca o gres d’origen marí de Les Marcetes (Manresa) en què es poden veure les laminacions encreuades originades pel moviment dels grans de sorra produït per les onades. Les laminacions són petites capes de menys d’1 cm de gruix que sovint s’observen dins els estrats de gresos.

Les sorrenques són roques detrítiques que s’originen per cimentació de sorres que, generalment, estan incloses en una matriu formada per partícules de gra més fi. Les sorres són fragments de minerals o roques amb diàmetres compresos entre 2 i 1/16 mm. El ciment de les sorrenques del Bages és sempre carbonat de calci. Les sorrenques abunden arreu de la comarca, tant en zones d’origen marí com continental. La superfície de les sorrenques marines a vegades està modelada en ripple marks, mentre que a la de les continentals s’hi poden trobar icnites gravades. Sovint els òxids de ferro tenyeixen de vermell les sorrenques d’origen continental. Es troben en capes primes alternant amb altres roques (sobretot lutites) o bé formant estrats gruixuts molt homogenis que sovint han estat i són objecte d’explotació. Són les roques predominants en els edificis antics perquè són molt abundants i es poden treballar fàcilment.

fotos Oriol Oms (1ª), Jordi Badia (2ª) i Florenci Vallès (3ª)]