Agulles de Montserrat, tipus del relleu montserratí

L’originalitat morfològica de la muntanya de Montserrat, en particular de la seva regió d’Agulles que mostren les imatges, serveix de prototip de l’anomenat relleu montserratí. Sens dubte, els esvelts monòlits o agulles són les formes més espectaculars i característiques d’aquesta muntanya.

Aquest relleu resulta de la interacció entre tres factors: el material, l’estructura i l’erosió. El material és el conglomerat (o pedra pinyolenca), una roca formada bàsicament per còdols inclosos en una matriu de sorra, llim i argila i cimentada amb carbonat de calci. El conglomerat de Montserrat es caracteritza per presentar còdols de diversa naturalesa i per ser, en conjunt, molt homogeni i força resistent a l’erosió. Aquests materials es van sedimentar durant l’època eocena i el començament de l’oligocena. L’estructura ve determinada per una xarxa de fractures o diàclasis verticals que es creue tot individualitzant formes columnars. L’erosió, per efecte de l’aigua i del glaç, ha anat modelant i arrodonint aquestes formes columnars.

[fotos Jordi Badia (1ª) i Marc Vilarmau (2ª)]