Treballs de la ICHN

Els sistemes naturals dels aiguamolls de l’Empordà

Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural, núm.13, Barcelona 1994