Tetraneura caerulescens

Homòpters - Pemphigidae

Tetraneura caerulescens és un pugó que causa un cecidi molt voluminós a l‘om (Ulmus minor). El cecidi té forma d’una gran bossa de color vermellós primer, després bru fosc o negre, una mica pilosa, resultat de la deformació i hipertròfia d’una fulla. A l’interior s’hi troba el pugó causant. Els cecidis de Tetraneura caerulescens són bastant comuns entre els oms de la comarca de Bages. Si un om en resulta infectat, sol estar-ho molt, tal com mostren les imatges. Per tant, el dany a l’om infectat per Tetraneura caerulescens sol ser greu.

A la mateixa família Pemphigidae de pugons pertanyen Tetraneura nigriabdominalis que causa sobre les fulles d’om un cecidi del mateix color vermell però més petit i en forma de banya, Tetraneura ulmi que causa unes bosses a l’anvers de les fulles dels oms i Baizongia pistaciae (= Pemphigus cornicularius), el responsable de les grans banyes a la noguerola (Pistacia terebinthus).

[fotos Jordi Badia]