Falla inversa i plec a Vilafruns

A les zones plegades del Bages hi ha algunes falles inverses com la que es pot veure en aquesta foto, obtinguda l’any 2009 a la carretera d’accés a Vilafruns (Balsareny). Observeu el moviment relatiu dels blocs indicat per les fletxes. A la banda dreta de la imatge, es pot veure un plec anticlinal inclinat.
Sovint, les falles inverses profundes evolucionen verticalment cap a plecs anticlinals superficials, i probablement aquest és el cas d’aquest plec de Vilafruns.
Sobre els estrats deformats, prèviament dipositats durant l’Oligocè inferior (fa uns 32 milions d’anys), hi ha una terrassa fluvial quaternària constituïda pels sediments que va deixar el Llobregat fa uns 25000 anys, quan discorria uns 15 metres per sobre d’on passa ara. Aquesta terrassa fluvial, formada per una capa inferior de grava i una de superior principalment llimosa, reposa damunt les capes de roques oligocenes subjacents d’origen continental -principalment gresos a la part inferior i principalment lutites interrompudes per estrats prims de calcàries lacustres a la part superior. Aquests gresos i aquestes lutites es van originar, respectivament, a partir de sorres i d’argiles dipositades per aigües tranquil·les en un llac efímer que es formava durant els episodis plujosos.
El contacte entre la terrassa fluvial quaternària i l’Oligocè és un pla lleument inclinat cap a l’actual riu que presenta algunes ondulacions locals causades per erosions.

[foto Florenci Vallès]