L’àrea humida de la Corbatera (Sallent) arrasada per una fuita de salmorra del col·lector, la primera setmana d’agost del 2008

Mortaldat d’arbres a la zona humida vora el Llobregat de la Corbatera (Sallent) a causa d’un vessament de salmorra del col·lector succeït la primera setmana d’agost del 2008. El col·lector de salmorres soterrat a un metre de fondària es va trencar per una junta, sense cap motiu extern. La salmorra va vessar fins a formar una extensa bassa a la superfície. La conseqüència ha estat la mort fulminant de tota la vegetació en una àrea d’aproximadament 200 x 50 metres que inclou àlbers, pollancres, freixes de fulla petita i tamarius, molts dels quals plantats els anys 1996 i 1997 amb motiu de la restauració ecològica d’aquesta àrea. Naturalistes de la delegació del Bages de la ICHN i administracions havíem dedicat temps, diners i esforços per la recuperació d’aquest espai, ampliant l’àrea de bosc de ribera. En un moment, tot ha quedat arrasat. El rètol de la imatge de l’esquerra convida a un itinerari d’una natura ara inexistent.

El col·lector de salmorres fa anys ja que està al màxim de capacitat. Inaugurat l’any 1988, fa anys també que està envellit, amb els materials desgastats per la mateixa salmorra. No és estrany doncs que les avaries i els vessaments a través de les torres de descompressió, les tapes i les juntes siguin cada vegada més freqüents. Però a aquest col·lector al que fa anys que se li ha acabat la garantia, se li demana cada dia més servei i més cabal. No es posen solucions pels residus salins de la mineria en origen, llavors l’Agència Catalana de l’Aigua ha de córrer amb les males solucions de canonada final. Fa anys que, només per mantenir el servei actual, el col·lector de salmorres hauria d’haver estat íntegrament substituït. Els propers vessaments de salmorra del col·lector estan assegurats. Una espasa de Dàmocles penja damunt tota la conca del Cardener i el Llobregat.

(fotos Jordi Badia)