Caos de cal Miralles (Rajadell)

El substrat geològic de l’entorn més proper del poble de Rajadell està format majoritàriament per capes de roques sedimentàries que es van originar a partir de fang, sorra i grava dipositats en un ambient continental -una extensa plana inundable, concretament- fa al voltant de 34 milions d’anys, en el límit entre l’Eocè (més antic) i l’Oligocè (més modern), dues èpoques del Terciari. L’integren capes de roques argiloses, de gresos (= pedres sorrenques) i de conglomerats (= pedres formades principalment per grava), que solen ser de colors vermellosos a causa de la presència de ferro en l’estat més oxidat.
L’efecte de l’erosió diferencial sobre aquests materials ha donat un relleu tabular que es caracteritza per l’existència de vessants de pendent mitjà o gran els quals culminen en altiplans que es mantenen perquè coincideixen amb capes de roca compacta (gres o conglomerat) molt més difícils d’erosionar que les capes argiloses inferiors.
Les vores rocoses d’aquests altiplans, a causa de l’erosió de les capes argiloses que tenen a sota, es trenquen i donen grans blocs que llisquen vessants avall i poden originar conjunts monumentals que destaquen en el paisatge. Aquests conjunts de rocs enormes es coneixen en geologia amb el nom de caos. Els caos de gres i conglomerat més notables del terme de Rajadell són el de cal Miralles que mostra la imatge, i el de la solana del Puig, que es troba a un quilòmetre d’aquí en direcció est-nord-est i a tocar de l’eix Transversal (C-25).

[foto Florenci Vallès].