Bolet de soca hirsut

Trametes hirsuta

El bolet de soca hirsut (Trametes hirsuta) és un parent proper del més conegut bolet de soca de colors (Trametes versicolor), del qual es diferencia pels seus cossos fructífers de color general blanquinós, més gruixuts i amb hifes eriçades a la cara superior, sobretot al voltant de la zona d’adhesió al tronc. Els cossos fructífers tenen forma de mènsula allargada d’uns 5-10 cm de longitud, amplada menor i 1-2 cm de gruix. A la cara superior domina el color blanc amb bandes concèntriques marrons, grises o crema, mentre que a la cara inferior és plena de porus blancs, petits i angulosos, exceptuant en una estreta franja al marge.

El bolet de soca hirsut causa podridura blanca als troncs de roures o bé de faigs molt afeblits o morts. Normalment hi ha uns quants cossos fructífers, que duren molt temps, al tronc on el fong s’ha instal·lat. Trametes hirsuta és un fong menys freqüent que T.versicolor. Al Bages es troba en troncs de roure i en troncs caiguts de pollancre al bosc de ribera..

Una altra espècie del mateix gènere és T.gibbosa, més gran i gruixut, amb la cara superior d’un color blanquinós més uniforme i sense pilositat.

[fotos Jordi Badia]