Andricus hispanicus

Himenòpters - Cynipidae

Els roures produeixen nombrosos tumors anomenats cecidis, gales o agalles, com a resposta específica a la posta d’ous d’un insecte concret. A les fotos 1ª i 2ª veiem el cecidi en forma de bola, conegut també amb el nom popular de cassanella i ocasionat per l’himenòpter cinípid Andricus hispanicus. A la foto 3ª, la femella àgama d’Andricus hispanicus, obtinguda a partir de la gala. La forma sexuada no es coneix.

Els roures són proclius a formar cecidis d’aparences molt diferents, sovint espectaculars, amb el denominador comú de ser causades per cinípids, una família de petites vespes. Els cinípids alternen generacions de femelles àgames amb generacions sexuades, tot i que no sempre les dues generacions són conegudes. La forma dels cecidis és diferent entre les dues generacions. No és estrany tampoc que a l’interior del cecidi s’hi desenvolupin també d’altres espècies de cinípids com a inquilines o d’himenòpters calcidoïdeus o icneumonoïdeus com a paràsites, establint-se complexes relacions entre elles. Vegeu els diferents cecidis causats al roure per Andricus coriarius, A.foecundatrix, A.quercusramuli, A.solitarius, A.viscosus, Biorrhiza pallida, Neuroterus numismalis, N.albipes, per la generació bisexual de N.quercusbaccarum i per la generació àgama de N.quercusbaccarum.

[fotos Jordi Badia (1ª i 2ª) i Xavier Adot (3ª)]