Neuroterus quercusbaccarum gen. àgama

Himenòpters - Cynipidae

Cecidis corresponents a la generació de femelles àgames de Neuroterus quercusbaccarum al revers de la fulla de roure. Tenen forma lenticular, d’uns 4-6 mm de diàmetre. La generació sexuada ocasiona cecidis esfèrics a les fulles i sobretot als aments.

Els roures són proclius a formar cecidis d’aparences molt diferents, sovint espectaculars, amb el denominador comú de ser causades per cinípids, una família de petites vespes. Els cinípids alternen generacions de femelles àgames amb generacions sexuades, tot i que no sempre les dues generacions són conegudes. La forma dels cecidis és diferent entre les dues generacions. No és estrany tampoc que a l’interior del cecidi s’hi desenvolupin també d’altres espècies de cinípids com a inquilines o d’himenòpters calcidoïdeus o icneumonoïdeus com a paràsites, establint-se complexes relacions entre elles. Vegeu els diferents cecidis causats al roure per Andricus coriarius, A.foecundatrix, A.hispanicus, A.quercusramuli, A.solitarius, A.viscosus, Biorrhiza pallida, Neuroterus numismalis, N.albipes i per la generació bisexual de N.quercusbaccarum.

[foto Xavier Adot]